توجه:
 با كليك روي عبارات مورد نظر جدول مربوطه را  در رايانه خود مشاهده نماييد.براي بزرگ کردن جدول نشانه گر موس را به پايين وسمت راست جدول برده و روي آيکون مربوطه کليک کنيد 
 
 
 
 
جدول آماري عملكرد واحد ثبت طرح و صدور مجوز واردات:
 

 

 

سال 1381        شش ماهه دوم

 

سال 1382       ششماهه اول        شش ماهه دوم            يکساله

 

سال 1383       ششماهه اول        شش ماهه دوم            يکساله

 

سال 1384       شش ماهه اول        شش ماهه دوم            يکساله

 

سال 1385       شش ماهه اول        شش ماهه دوم            يکساله

 

سال 1386       شش ماهه اول        شش ماهه دوم             يکساله

 

سال 1387       شش ماهه اول        ششماهه دوم            يکساله

 

سال 1388       شش ماهه اول        ششماهه دوم            يکساله

 

  

 سال 1389       شش ماهه اول        شش ماهه دوم            يکساله

 

 

 سال 1390   شش ماهه اول     شش ماهه دوم     يکساله

 

سال 1391    ششماهه اول     ششماهه دوم     يکساله

 

سال 1392    شش ماهه اول     شش ماهه دوم     يکساله

 

سال 1393    شش ماهه اول     شش ماهه دوم     يکساله

 

سال1394    شش ماهه اول     شش ماهه دوم     يکساله

 

 

سال 1395      شش ماهه اول    شش ماهه دوم      یکساله

 سال 1396   شش ماهه اول  شش ماهه دوم    یکساله 

 

 

=============================================
جداول آمارتحليلي انواع اسباب بازيهاي وارداتي :
در اين جداول ميزان ورود هريک ازانواع اسباب بازيها به صورت درصدي ارائه شده است. 
 

  سال1381 

 سال1382 

سال1383 

 سال1384 

سال1385 

سال1386 

 سال1387 

سال1388 

 سال1389

سال 1390

سال 1391

سال1392

سال1393

 سال 1395

============================================
مقايسه آماري واردات اسباب بازي:
با توجه به آزاد سازی ورود اسباب بازی به کشور( پذیرش پرونده های گمرکی ازتاریخ 1/7/81 )آمار مربوطه ازاین زمان به بعد میباشد. 

 

شش ماهه دوم ۱۳۸۱  با مدت مشابه در سال ۱۳۸۲ 

 

یکساله ۱۳۸۲ با ۱۳۸۳

 

  یکساله ۱۳۸۳ با ۱۳۸۴

 

  یکساله ۱۳۸۴ با ۱۳۸۵

 

 یکساله ۱۳۸۵ با ۱۳۸۶

 

 

 یکساله ۱۳۸۶ با ۱۳۸۷

 

 

یکساله ۱۳۸۷ با ۱۳۸۸

 

 

  یکساله ۱۳۸۸ با ۱۳۸۹

 

یکساله 1389 با 1390

 

یکساله 1390 با 1391

 

یکساله 1391 با 1392

 

یکساله 1392 با 1393

 

یکساله 1393 با 1394

 

یکساله 1394با 1395

 

  

=========================================
 
 ميانگين آمار :
 
 
صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت