ثبت طرح هاي اسباب بازي وصدور گواهي ثبت: 

 

 دبيرخانه شوراازابتداي مهرماه 1381 به طوررسمي پذيرش پرونده هاي ثبتي را آغاز کرد. براساس مصوبات شورا و مطابق سيرگردش کارثبت طرح اسباب بازي،پذيرش طرح، انجام و پس از بررسي کميسيون مربوطه، صدورگواهي ثبت انجام خواهدشد.ثبت طرح اسباب بازي فقط از نظر حقوقي معتبر است واظهار نظر کارشناسي درباره سطح،رتبه وميزان تاثيرگذاري برمخاطب انجام نمی شود.براي سهولت در تشکيل پرونده، کليه ضوابط ومقررات وفرم هاي مربوطه در قالب يک دفترچه راهنما به طور رايگان دراختيارمراجعين به دبيرخانه قرارمي گيرد.شما مي توانيد اين دفترچه راهنمارا ازاين بخش دانلود کنيد.

 

(دانلود دفترجه راهنماي ثبت اسباب بازي).     

 

( دانلود فرم ها                

  

 توجه: استفاده ازفرم تعهد فقط براي پرونده هايي انجام مي شودکه کميسيون تشخيص داده است بنابراين فرم براي همه پرونده هاعموميت ندارد.لازم است پس ازصدور راي کميسيون، ثبت طرح درصورت درخواست کميسيون فرم تعهد نيز تکميل و تحويل داده شود.

 

( دانلود فرم تعهد )  

 

    متقاضي مي تواند کليه ملزومات مربوط به طرح خود را که شامل نقشه فني، فايل رايانه اي،تصاوير و يا هر مدرکي که بتواند ابعاد مختلف طرح را نشان دهد را به همراه نمونه اي ازطرح به دبيرخانه تحويل دهد.کميسيون ثبت طرح اسباب بازي پس از بررسي طرح،راي نهايي را صادر کرده ودبيرخانه شورا گواهی مربوطه را صادر کند.متقاضي فقط مي تواند هولوگرام ثبتي که شماره ثبت اسباب بازي و سرگرمي مربوطه روي آن درج شده است را بر روي محصول توليدي  يابسته بندي کالا الصاق کند.

به منطور تسريع در تشکيل پرونده، شما مي توانيد فرم هاي مربوطه را از قسمت بالا دانلود ومطابق توضيحات داده شده در دفترچه تکميل وبه دبيرخانه تحويل ارسال کنید..

 

برای آشنايي شما با طرح هاي ثبتي،شناسنامه هر يک ازطرح ها ي به ثبت رسيده درسال  1387تهيه شده است که دربخش تحقيقات و پژوهش سايت قابل مشاهده است.نمونه اي از آن را مي توانيد با کليک بر روی عبارت زير ببينيد.

(مسافر کوچولو)

------------------------------------------------------------------------ 

 

شیوه تقاضاي هولوگرام ثبتي ويا مجوز توليد
طراحان و توليدکنندگان اسباب بازي که طرح خودرادردبيرخانه شوراي نظارت براسباب بازي به ثبت رسانده وگواهينامه و يا مجوزتوليددريافت کرده اند.به منظورتوليدانبوه مي بايست تقاضاي هولوگرام کنند:
طراحان وتوليدکنندگان مي توانندبراساس تيراژاسباب بازي و سرگرمي توليدشده تقاضاي چاپ هولوگرام بدهند.شناسنامه اين گونه سرگرمي ها درسامانه پيام کوتاه دبيرخانه ثبت خواهدشد تامخاطبان بتوانندبا ارسال شماره ثبت يامجوزتوليدروي هولوگرام شناسنامه آنرادريافت نمايد  
یادآوری: 
 تکميل وتحويل  فرم(درخواست و تعهد نامه)که درفايلpdfدرهمين صفحه در دسترس شماست الزامي است.
 
 
. مدارک موردنياز علاوه بر فرم هاي فوق عبارت است از:
1- ارائه تصويرگواهينامه ثبت طرح
2-ارائه تصويرشناسنامه وکارت ملي براي اشخاص حقيقي وتصويرآگهي ثبت شرکت براي افرادحقوقي
3- معرفي نامه نماينده متقاضي برای تحويل هولوگرام(در صورتي که ذينفع مراجعه نکند)
4- ارائه يک نمونه ازآخرين توليداسباب بازي ثبت شده دراولين نوبت سفارش هولوگرام
5- ارائه اصل فيش بانکي(خواهشمند است قبل از هر گونه واريزوجه درباره ميزان هزينه سفارش با داخلي شماره 4دبيرخانه هماهنگ شود.پرداخت ازطريق واريزبه حساب دربانک ويااستفاده ازدستگاه پوزمستقردردبيرخانه امکان پذيراست)
 
براي اطلاع از قيمت هولوگرام،با ارسال تعدادهولوگرام موردنيازبه سامانه پيام کوتاه شورا به شماره(300074010)به صورت خودکار هزينه آن را دريافت کنند.دقت شودکه تلفن همراه شمادربرابرپيام هاي تبليغاتي غيرفعال نباشد.
 
تذکر :براي دريافت شماره حساب کانون کلمه (حساب) يا (hesab) رابه سامانه پيام کوتاه دبيرخانه به شماره(300074010)ارسال کنید.
 
 توجه:
.هولوگرام هاي چاپ شده فقط به متقاضي ويانماينده معرفي شده درمحل دبيرخانه شوراي نظارت براسباب بازي تحويل خواهدشد.
 
 
 
 -------------------------------------
 
            نحوه دریافت مجوز تولید و دفترچه راهنما
 
با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان اسباب بازی، معیارهای تولید اسباب بازی و  حساسیت های فرهنگی را در نظر نگرفته و اقدام به عرضه تولیدات ممنوعه در سطح بازار می کنند، سرگرمی های مناسب (مصوبه   84/12/9) شورای نظارت بر اسباب بازی دربیستمین جلسه خود دریافت مجوز تولید اسباب بازی داخلی را از دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی الزامی کرد.همچنین براین نکته تاکیدشدتادر کمترین زمان ممکن این مجوزصادر شود تادر روندتولید داخلی خللی ایجاد نشود .
کلیه تولید کنندگان اسباب بازی ها و سرگرمی می بایست تاتاریخ 1/7/91 برای دریافت مجوز یادشده اقدام کنند درغیر این صورت درفرایند بازرسی و کنترل در سطح عرضه و فروش برخورد قانونی انجام خواهد شد. 
 
 
  دفترچه راهنمای دریافت مجوز تولید اسباب بازی            
 
 
 
 فرم های تشکیل پرونده مجوز تولید اسباب بازی              
 
 
-----------------------------------------------------------
 
  
 
صدور مجوزترخیص اسباب بازی های وارداتی:  

از اقدامات دیگر شورا  صدورمجوز ترخیص برای اسباب بازی های وارداتی است.کلیه گمرکات کشور موظفنددباره اسباب بازی هایی که اظهار نامه گمرکی  که درمحدوده  کدتعرفه9501 لغایت90-9505قرار دارند باید از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوزترخیص را دریافت کنند. بنابراین به همراه نمونه اسباب بازی های مربوطه که پلمپ شده اند به واحدهای صدو رمجوز ارسال می شوند.

باتفویض اختیار صورت گرفته سه واحدصدورمجوزدرسه استان جنوبی به شرح زیردایرشده است که برای صدورمجوزترخیص اسباب بازی ازگمرکات استان خوداقدام می کنند.

استان هرمزگان(گمرکات:شهیدباهنر،شهید رجایی،کیش،بندرلنگه وقشم)

استان خوزستان(گمرکات:خرمشهر،آبادان،بندرامام خمینی)

استان بوشهر(گمرکات:بوشهر،منطقه یک بوشهر،گناوه،دیر،ریگ،دیلم وکنگان)

دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی پرونده های ارجاعی گمرکات خارج از سه استان جنوبی را پذیرش میکندنظیر:

(تهران ،پست ،فرودگاه امام خمینی(ره)،اصفهان،شیراز،تبریز،مشهد،ارومیه،انزلی،جلفا وچابهارو...) 

با توجه به آزادسازی ورود اسباب بازی به کشور، ازمهرماه1381به طور رسمی،پذیرش پرونده های وارداتی آغازشده است.به منظورارتقاء آگاهی واردکنندگان دفترچه های راهنمای واردات تدوین و به طور رایگان در اختیارمتقاضیان قرارمی گیرد. شما می توانید این دفترچه راهنمارا ازاین بخش دانلودکنید. 

(دانلود دفترچه راهنمای واردات اسباب بازی)              ( دانلود فرم ها )    

برای تسریع درتشکیل پرونده، می توانیدفرم های مربوطه رانیز پرینت گرفته وپس ازتکمیل به واحدصدور مجوزتحویل نمایید.

-----------------------------------------------------------

 
 
صدورمجوزتیزرتبلیغات تلویزیونی اسباب بازي و سرگرمي:
 
تولیدکنندگان برای تبلیغات تلویزیونی محصول خود باید ازدبیرخانه شورا،مجوز لازم را اخذ کنند.این مجوزبه سه طریق صادر می شود :
1- بنا به درخواست توليدكننده كالا
2- بنا به درخواست تهيه كننده تيزرتبليغاتي 
3- بنا به درخواست اداره کل بازرگانی صدا وسیما 
 
بدیهی است، مجوز یاد شده با عنوان اداره کل بازرگانی صدا و سیما صادر شده وضمن دورنگار آن به اداره یاد شده نسخه ای از آن  به متقاضی داده می شود.

شما می توانید فرم مربوطه راازاین قسمت دانلود کرده وپس ازتکمیل به همراه نامه درخواست و نمونه اسباب بازی وسرگرمی به دبیرخانه ارسال کنید.

(دانلود فرم

 

------------------------------------------------------------ 

 
 
ثبت بین المللی طرح اسباب بازی
 
به منظورراهنمایی طراحان اسباب بازی اطلاعات زیر تهیه شده است که می توانید آنها رادانلود ومطالعه کنید. 
 
1- بروشور(صندوق حمایت ازپژوهش گران کشور) 1389       
                                                                            ( دانلود  )         
 
 این بروشوربه موضوع حمایت های صندوق برای ثبت بین المللی طرح هاپرداخته است 
 
 
 
2-قانون ثبت اختراعات وابتکارات                               ( دانلود  )    
  
 
 
3-معرفی سایت برخی ادارات ثبت اختراع یا مالکیت فکری سایر کشورها
 
                                                                                         ( دانلود  )    
 
4-معرفی سایت های حقوقی
                                                                                         ( دانلود  )    
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
مطابق ضوابط و مقررات مصوب شورا ، ثبت اسباب بازی های خارجی در ایران را نمایندگی انحصاری به عهده دارد.
بر اساس این ضوابط نمایندگان انحصاری شرکت های تولید کننده اسباب بازی در ایران می توانند به وکالت از طرف شرکت خارجی برای ثبت اسباب بازی های وارداتی خود اقدام کنند..
با ثبت این اسباب بازی ها در ایران به منظور حفظ حقوق نمایندگی انحصاری از ورود پراکنده این اقلام به کشور، جلوگیری خواهدشدودرموارد خاص با موافقت نمایندگی صدورمجوز امکان پذیرخواهدبود.
همچنین کپی برداری عین به عین ازنمونه یادشده ممنوع بوده و تنها درمواردی که تغییرات بیش از 30 درصد باشدامکان ثبت طرح جدیدوجوددارد .
معمولا در چنین مواقعی که طراح داخلی ازنمونه خارجی اقتباس کرده و الگو برداری نموده است به لحاظ آنکه دیگران نیز از این حق برخوردارخواهند بود طراح می بایست متعهد شودکه به این امر اعتراضی نداشته باشد.نکته اساسی آن است که دیگران نمی توانند مشابه طرح او تولید کنند، بلکه باید ضمن استفاده از طرح خارجی  30 درصد ابداعات جدیدی نیز خلق کرده و به طرح اضافه کنند. و آن را به نام خود به ثبت رساند .  
        
 
 برای دسترسی به مصوبه روی آیکون روبرو کلیک کنید                      
 
  
  دفترچه راهنمای ثبت اسباب بازی خارجی                                 
 
  
  فرم های تشکیل پرونده ثبت اسباب بازی خارجی        
 
 
 
صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت